Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

องค์ประกอบของเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

องค์ประกอบของเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

               องค์ประกอบของเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

               ใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย (Waste Minimization) การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollution Prevention) เป็นหลักในการกำหนดทิศทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้

  1. การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) สำนักงานจะต้องนำเสนอข้อมูลนโยบายสิ่งแวดล้อม การวางแผนการดำเนินงาน การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร, กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง, หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ และมีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารสม่ำเสมอ 
  2. การดำเนินงาน Green Office หน่วยงานจะต้องดำเนินการ 5 กิจกรรมภายใต้หัวข้อการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 2) การจัดประชุมและนิทรรศการ 3) ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน 4) การจัดการก๊าซเรือนกระจก 5) การขนส่งและการเดินทาง 

  3. การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) สำนักงานจะต้องนำเสนอข้อมูลมาตรการ/แนวทาง /กิจกรรม การลดใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และอื่นๆ  

  4. การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) สำนักงานจะต้องนำเสนอวิธีการจัดการของเสียและน้ำเสียในสำนักงานตามหลักวิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย
  5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) สำนักงานจะต้องแสดงการจัดการคุณภาพ อากาศ แสง เสียง และความน่าอยู่ ตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามกฎหมาย 

  6. การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) สำนักงานมีนโยบายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) สำนักงานจะต้องนำเสนอข้อมูลการจัดทำโครงการและกิจกรรมภายในหน่วยงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และความต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในองค์กร

เอกสารแนบ

greenoffice2561-final

ขนาดไฟล์:40.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 940 ครั้ง