Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 มิ.ย. 63

หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย 0017.2/ว4352 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 63

11 มิ.ย. 63

โครงการเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจจัดสรรลงจังหวัด

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง
6 ก.พ. 63

แบบฟอร์มโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระด

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2504 ครั้ง
17 ม.ค. 63

ระเบียบ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

17 ม.ค. 63

วิธีการรกอกข้อมูลในระบบ eMENSCR

17 ม.ค. 63

Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ปี 2561 - 2573

17 ม.ค. 63

แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 -2564

17 ม.ค. 63

หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างหรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม

จำนวนทั้งหมด 33 รายการ
1 2 3 4 5 > >>