Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ม.ค. 62

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

21 พ.ย. 61

แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 3072 ครั้ง
9 พ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานและการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น"

9 พ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ

9 พ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "การรับ-ส่งหนังสือราชการและเทคนิคการร่างหนังสือราชการ"

9 พ.ย. 61

คู่มือการประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี

9 พ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

9 พ.ย. 61

คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 34.69 Mb ดาวน์โหลด: 3089 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 47 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 >