Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข่าวสาร ส่วนทรัพยากรน้ำ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ม.ค. 63

ขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียน

20 ม.ค. 63

คำขอแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

20 ม.ค. 63

หนังสือแบบคำขอเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

20 ม.ค. 63

คำขอรับใบอนุญาตเจาะบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

22 ธ.ค. 62

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2561

22 ธ.ค. 62

แนวปฏิบัติการประกอบกิจการน้ำบาดาล

22 ธ.ค. 62

ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล และการบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

22 ธ.ค. 62

การใช้ Badan4thai Application

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2