Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเลย

การติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 6 มกราคม  2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานปี 2565   ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย โดยมี นายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   นายจุลกร เมืองแก้ว ผอ.สนง.ทสจ.เลย พร้อมด้วยหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเลย อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่ โดย ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานของ ทส. ในพื้นที่จังหวัดเลย   ทำงานร่วมกันในภาพกระทรวงฯ เป็น ทส. หนึ่งเดียว และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน เพราะความสำเร็จของการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกฝ่าย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) อาทิ การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมติ ครม. การเร่งรัดโครงการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายรัฐบาล การจัดตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ระดับตำบล หรือระดับหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งกระจายกล้าไม้ไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และการเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงสู่หน่วยงานในระดับจังหวัดและอำเภอ ทั้งยังกำชับให้เฝ้าจับตาสถานการณ์ไฟป่าบริเวณพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟป่าเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดเลย ทั้งนี้ได้อวยพรปีใหม่ 2565 และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา  ทั้งเน้นย้ำขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด

 

แกลเลอรี่