Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนิน งานโครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ ลดให้ถุงพลาสติก”

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนิน งานโครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ ลดให้ถุงพลาสติก”

วันที่ 12 ก.ย.61 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนิน
งานโครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ ลดให้ถุงพลาสติก”เพื่อต้อนรับคณะกรรมการติดตามและตรวจประเมิน
ผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ซึ่งจังหวัดเลย ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็น 1 ใน 3 จังหวัด 
ที่มีผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ดีเด่นขนาดกลาง ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี  2561  จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                  โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการจัดนิทรรศการการขยะมูลฝอย ของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดเลย ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เทศบาลเมืองเลย  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

แกลเลอรี่