Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ปลัดกระทรวง ทส. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ จ.เลย

ปลัดกระทรวง ทส. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ จ.เลย


วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายประลอง ดำรงค์ไทย) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย (ทสจ.เลย) ซึ่งตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีอัตรากำลัง ผอ.ทสจ.เลย (นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม) ข้าราชการ พนักงาน รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน การดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดเลยที่ ทสจ.เลย มีส่วนร่วมในการทำงาน ได้แก่

- การแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค/ แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
- การบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราในท้องที่จังหวัดเลย
- การรวบรวม วางแผนข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

จากนั้นปลัดกระทรวง ทส. ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการทำงานตามบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการร่วมแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง นอกจากนี้ยังรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้ ทส. ในพื้นที่ ได้แก่ สบอ. ๘ (ขอนแก่น) และ สจป. ๖ (อุดรธานี)

แกลเลอรี่