Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

     ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก

 เรื่อง โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                1. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

                2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม

รายละอียด

1) กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ในหน่วยงานภาครัฐ

- มอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือในการดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

- ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)กำหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

- ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการประเมิน

2) กิจกรรมรณรงค์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

มอบหมาย ทส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ

                3. ให้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ

                ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดเพิ่มเติมให้นำผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำของหัวหน้างานภาครัฐด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเกิดประสิทิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

                โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมการภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2) กิจกรรมรณรงค์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3) กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4) กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ 5) กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

                ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                - ข้าราชการ จำนวน 2.53 ล้านคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เกิดภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานเอกชน

                - อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์

                การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

                - รัฐบาลดำเนินการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ข้าราชการดำเนินการเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกชน และประชาชน

                - การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดทำ Website/Application ข้อมูลการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารทั่วประเทศ