Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวสาวพัลลภา คำสีทา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวสาวพัลลภา  คำสีทา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ ๒

                            วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวสาวพัลลภา  คำสีทา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมบริรักษ์ ๒ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

                            โดยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับ ๑) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ๔ ฉบับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๒) แนวทางการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ(ขยะมูลฝอย) ๓) แนวทางการจัดทำข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ(แบบ มฝ.๒) ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกันระหว่างกรมส่งงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                             และในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมลพิษ จากขยะมูลฝอยตกค้างหรือการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (Work Plan)

                             ทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้มีหน่วยงานในจังหวัดเลย อีก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (สถจ.เลย) และเทศบาลเมืองเลย (ทม.เลย) เข้าร่วมการอบรมด้วย

แกลเลอรี่