Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาบุคคลากรจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) "ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาบุคคลากรจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) "ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ส่วนยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการอบรม "โครงการพัฒนาบุคคลากรจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) "ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือ สานพลังทุกส่วน (Collaboration) สร้างนวัตกรรม (Innovation) ปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดเลย โดยวิทยากร รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แกลเลอรี่