Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย และประชาชนชาวจังหวัดเลย  ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกอย่างสมพระเกียรติ อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เทิดทูนยิ่งของพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ณ พระอุโบสถ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย โดยข้าราชการพลเรือน แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพานชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ส่วนข้าราชการทหาร ตำรวจ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ

แกลเลอรี่