Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

Roadmap ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในไทย เสนอ คณะรัฐมนตรี 17 เมษายน 2562

Roadmap ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในไทย เสนอ คณะรัฐมนตรี 17 เมษายน 2562

Roadmap ลด ละ เลิกใช้พลาสติกในไทย เสนอ คณะรัฐมนตรี 17 เมษายน 2562
———-
ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกเร่งแก้ปัญหา รวมถึงประเทศไทยแต่ละปีสร้างขยะพลาสติกปีละ 2 ล้านตัน นำมารีไซเคิลได้ 0.5 ล้านตัน อีก 1.5 ล้านตัน นำไปฝังกลบหรือปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศรับทราบ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 แล้วในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 เมษายน 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอร่าง Roadmap การจัดการพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ให้ครม. รับทราบในวันนี้ (17 เม.ย. 2562) สรุปเป้าหมายหลักเพื่อลดและเลิกการใช้พลาสติก รวมถึงการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์

โดยปี 2562 จะเลิกใช้พลาสติก 3 ประเภท ได้แก่ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 2) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) และ 3) ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead)

และปี 2565 จะเลิกใช้พลาสติก 4 ประเภท โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single use Plastic) ได้แก่ 1) ถุงพลาสติกหูหิ้ว 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) 4) หลอดพลาสติก

ส่วนปี 2570 มีเป้าหมายนำขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลับเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้ง 100%

ทั้งนี้เรื่องการจัดการพลาสติกเริ่มประชุมในครม. มา ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2561 ครม.สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ทส. กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ ให้มีส่วนร่วมเพื่อลดใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติก ขณะเดียวกันต้องสร้างมาตรการจูงใจให้บริษัท ผู้ประกอบการต่างๆ ลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยยกให้หน่วยงานหลักเป็นกระทรวงพาณิชย์และ ทส. กระทรวงการคลัง ฯลฯ ทำงานร่วมนะรวมทั้งการสนับสนุนให้เกิด R&D เพื่อพัฒนาวัสดุทดแทนที่ดีต่อธรรมชาติ หรือ พัฒนาให้วัสดุต่างๆ ย่อยสลายได้ง่ายขึ้น หลังจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจพลาสติกและผู้บริโภคคงต้องปรับตัวกัน

โดยกำจัดพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธีแบ่งเป็น 3 มาตรการ

มาตรการ 1.มาตรการลดการเลิกขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด โดยจะมีการสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ 2. ลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค โดยขับเคลื่อนการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

มาตรการที่ 3. จัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยจะมีการส่งเสริม สนับสนุนการนำขยะพลาสติกเข้าสู่การนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์
หากเราสามารถทำตามโรดแมปที่วางไว้ได้ คาดว่าเราจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 0.78 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดการกับขยะมูลฝอย ได้ประมาณ 3,900 ล้านบาทต่อปี
และจะประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัดขยะมูลฝอย พลาสติก โดยการคัดแยกและนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ จะช่วยประหยัดพื้นที่ฝังกลบได้ประมาณ 2,500 ไร่
คาดสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1.2 ล้านตัน CO2 เทียบเท่า ถ้านำพลาสติกไปเป็นพลังงานจะก่อให้เกิดพลังงาน 1,830 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 230 เมกะวัตต์ หรือสามารถประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัตถุดิบใหม่ โดยประหยัดพลังงานได้ 43.6 ล้านล้านบีทียู หรือคิดเป็นน้ำมันดิบประมาณ 7.54 ล้านบาร์เรล คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท

ที่มา https://www.prachachat.net/economy/news-315721

https://www.posttoday.com/economy/586614

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/832687

https://www.thaipost.net/main/detail/33836

https://brandinside.asia/thai-plastic-plan-2561-2573/

แกลเลอรี่