Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ)

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.  เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ)

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. 
เชิงพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ) และมอบหมายให้นายศุภวัฒก์ บัญญัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  โดยมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้ 
1. เวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การขับเคลื่อน ทสม. ตามบริบทของพื้นที่ 11 จังหวัด กลุ่มจังหวัดอีสานเหนือ
2. การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติในพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว เพื่อยกระดับเสริมพลังกลไก เครือข่าย ทสม.
3. การระดมความคิดเห็น เครือข่าย ทสม. สู่การขับเคลื่อน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ส่งเสริมและขยายเครือข่ายสมาชิก ทสม.
3.2 ส่งเสริมให้ ทสม. มีความพร้อมในการทำงานและมีความเข้าใจในบทบาทของ ทสม.
3.3 ส่งเสริมให้เครือข่าย ทสม. เป็นกลไกในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4 ส่งเสริม ให้ ทสม. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็น 
การลดขยะที่ต้นทางลดการใช่ถุงพลาสติกและโฟม

แกลเลอรี่