Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

ทส. รับนโยบายเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ทส. รับนโยบายเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ทส.รับมอบนโยบายเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ยึดหลักการทำงานตามกฎหมาย และนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงฯ” 
               วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นย้ำ เร่งรัดและให้ความสำคัญการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 4 ด้าน ดังนี้
              - ด้านทรัพยากรน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัย พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำให้คลอบคลุมชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค 
              - ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและนอก ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง Pm 2.5 รวมทั้ง พัฒนาการดำเนินงานด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA /EHIA 
              - ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งผืนป่า สัตว์ป่า ท้องทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               - ด้านการบริหารจัดการ เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยยึดหลักการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน 
                  นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยในการรับมอบนโยบายในครั้งนี้ มีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค และผู้อำนวยการระดับสูง เข้ารับมอบนโยบาย รวม 250 คน

    ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/43061