Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

เมืองคาร์บอนต่ำ

เมืองคาร์บอนต่ำ

เมืองคาร์บอนต่ำ 
.
ในปีที่ผ่านมา โลกเราต้องรองรับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศสูงถึง 37,100 ล้านตัน หรือเทียบเท่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาด 650,000 ตัน จำนวน 570,000 กว่าลำ
.
องค์การสหประชาชาติประมาณการณ์ว่า 50% ของประชากรโลก ที่อาศัยอยู่ในเมือง ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุหลักของปรากฏการณ์เรือนกระจกถึง 80% ซึ่งคิดเป็นการใช้พลังงาน 75% และ 30-40% ของการใช้พลังงานนั้น เป็นการใช้พลังงานภายในตึก ซึ่งผังเมืองก็มีส่วนในการดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ด้วยเช่นกัน
.
แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำจึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อพัฒนาเมืองไม่ให้กระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก เท่ากับว่า ค่าตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ และมีหลายเมือง ที่นำแนวคิดคิดนี้ไปทดลองลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศอย่างจริงจังและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
.
รูปแบบของเมืองคาร์บอนต่ำ จึงเป็นเมืองที่ทุกคนร่วมใจกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองที่ถูกดีไซน์ให้ผังเมืองสอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุล
.
หลากหลายรูปแบบกิจกรรมที่ทุกคนทำได้ เช่น เลือกการโดยสารด้วยระบบสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า หรือปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือการแยกขยะจากที่บ้าน ช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างการขนส่งและฝังกลบ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก 
.
ส่วนชุมชนเลือกใช้พลังงานให้คุ้มค่าและก็หันมาใช้พลังงานทางเลือกได้ อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานจากขยะ หรือ เปลี่ยนพื้นที่เกษตรในเขตเมืองให้เป็นเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองก็เป็นอีกทางรอดหนึ่งที่จะทำให้อากาศในเมืองสะอาดขึ้น อย่างการทำสวนบนหลังคา สวนแนวตั้งในอาคาร ปลูกผักสวนครัวบนระเบียงคอนโดฯ หรือลองหากระถางแจ๋ว ๆ ปลูกต้นไม้ขนาดจิ๋วตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็ย่อมได้

ทั่วโลกมีเป้าหมายร่วมกันในการลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศต้องไม่เกิน 450 ส่วนต่อล้านส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ppm CO2e) และไม่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ฉะนั้น หากต้องการให้ค่าคาร์บอนต่ำลง เราทุกคนในสังคมและชุมชนต้องช่วยให้ทำให้เมือง เป็นเมืองคาร์บอนต่ำให้ได้

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต 
อ้างอิง : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม