Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อคัดแยกและรวบรวมขยะรีไซเคิลมาจำหน่าย ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดเลย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓ ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และหลักการ “ประชารัฐ” โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเลย และบริเวณโดยรอบ มีการคัดแยกขยะ โดยจัดหาภาชนะ เพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้มาจำหน่าย โดยมีขยะที่นำไปจำหน่ายมีดังนี้ ๑. กระดาษลัง ๒. โลหะ ๓. ขวดพลาสติก

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ     “สำนักงานปลอดขยะ” จังหวัดเลย (Zero Waste Office) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อคัดแยกและรวบรวมขยะรีไซเคิลมาจำหน่าย ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดเลย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการสนับสนุนให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓ ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และหลักการ “ประชารัฐ” โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเลย และบริเวณโดยรอบ มีการคัดแยกขยะ โดยจัดหาภาชนะ เพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้มาจำหน่าย โดยมีขยะที่นำไปจำหน่ายมีดังนี้ ๑. กระดาษลัง ๒. โลหะ ๓. ขวดพลาสติก

    

แกลเลอรี่