Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ออกตรวจพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรม : ฟื้นฟูและพัฒนาวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายวสันต์ ไทยสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเลย และผู้รับเหมา นำตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ออกตรวจพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรม : ฟื้นฟูและพัฒนาวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายวสันต์ ไทยสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเลย และผู้รับเหมา นำตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ

   

แกลเลอรี่