Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย มอบหมาย นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงรวบรวมประเด็นปัญหา ความท้าทายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย มอบหมาย นายเกรียงไกร ธนะสีลังกูร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงรวบรวมประเด็นปัญหา ความท้าทายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่

    

แกลเลอรี่