Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ประชาสัมพันธ์1

โครงการ การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยขยะ ลดพลังงานและเพิ่มพื้นที่ป่า

โครงการ การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยขยะ ลดพลังงานและเพิ่มพื้นที่ป่า

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายไพบูลย์  รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยขยะ ลดพลังงานและเพิ่มพื้นที่ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมกละนาว อบต.ศรีสองรัก บ้านนาม่วง  หมู่ 4 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 พาผู้เข้าร่วมอบรมฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตาดข่า

แกลเลอรี่