Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

Provincial Office of Natural Resources and Environment Loei

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวสาร ส่วนทรัพยากรน้ำ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ม.ค. 67

ยกเลิกกิจการ ยกเลิกใช้น้ำ

11 ม.ค. 67

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

13 เม.ย. 65

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล

16 มี.ค. 64

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำให้กับเครือข่ายหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด: 477 ครั้ง
20 ม.ค. 63

ขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียน

20 ม.ค. 63

คำขอแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

20 ม.ค. 63

หนังสือแบบคำขอเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

20 ม.ค. 63

คำขอรับใบอนุญาตเจาะบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 14 รายการ
1 2